නවකයින් දැනගත යුතු දේවල්

ඉස්ලාමය තුළ මිනිසා සඳහා වූ පරිපූර්ණ ජීවනක්‍රමය විස්තර වී ඇත. එබැවින් ඉස්ලාම් දහම වැළඳගත් ඕනෑම කෙනෙකුට එක් දිනයකින් ඉස්ලාම් දහමේ සියලු කරුණු ඉගෙන ගත නොහැකිය. දැනුම ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් වර්ධනය කිරීම අප ඉවසිලිවන්ත ලෙස සිදු කළ යුතුය. කෙසේනමුත් ඉස්ලාම් දහම වැළඳ ගත් ඔබ දැන සිටිය යුතු වැදගත් කරුණු කිහිපියක් තිබෙන අතර මෙම කරුණු ඉගෙන ගැනීම තුළින් අල්ලාහ් අපට ලබා දී ඇති ධර්මය අනුගමනය කිරීමට ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් යොමු විය හැකිය. මෙම කරුණු එක් දිනයකින්ම දැනගත යුතු වන්නේ නැත. නමුත් වැඩි කාලයක් නොගෙන මේ කරුණු ඉගෙන ගැනීම තුළින් මුස්ලිම් වූ අප අතින් සිදු විය හැකි අඩුපාඩු ඉක්මනින්ම මඟ හරවා ගත හැකිය.

  1. මුස්ලිම් චරිතය
  2. පිරිසිදුකම
  3. ආහාර ගැනීමේ සාරධර්ම
  4. අනුමත ආහාර
  5. වැසිකිලි, කැසිකිලි යෑමේ සාරධර්ම
  6. ස්වභාවික ක්‍රමය
  7. වැදගත් ප්‍රාර්ථනා
  8. පරිපූර්ණ වූ ජීවන ක්‍රමයක් වන ඉස්ලාම්

Comments are closed